NOVA község honlapján!

Üdvözöljük

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 Felhívás óvodai beiratkozásra

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján,

a Pákai Öveges József Óvoda Székhelyén, és Telephelyein

óvodai jelentkezések időpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

 

Óvodai jelentkezés a 2017/18-as nevelési évre:

 

2017. április 27–28.  (csütörtök, péntek)

Az óvodákban ezeken a napokon 8:00 – 16:00 óráig várják a szülőket!

 

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

Az a gyermek, aki 2017. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így azok a szülők, akiknek gyermekei 2017. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükről a 2017/2018. nevelési évben, a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében dönt az óvoda vezetője.

Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.

 

Az óvodák felvételi körzetei a következők:

Pákai Öveges József Óvoda Páka Székhelyintézménye: Páka,

 

Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A felvételről az óvoda vezetője – az intézményben kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2017. május 30-ig írásban tájékoztatja az érintett szülőket.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolványát

 

Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás

Az önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy jogszabályi változások miatt 2017. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde nem működhet, így a Pákai Öveges József Óvoda Novai Telephelyén működő egységes óvoda-bölcsődei csoport 2017. augusztus 31. napjával megszűnik.

(A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/E. §-a alapján.)

 Az önkormányzat felhívást tesz közzé, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő 2017. április 15-éig jelezheti az önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

(A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. § a) pontja alapján.)

Ha a bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése alapján.)

Az önkormányzat elegendő szülői igény esetében mini bölcsőde kialakítását tervezi 2017. szeptember 1. napjától a Pákai Öveges József Óvoda Novai Telephelyén, az óvoda intézményi keretei között.

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, a gyermek három éves koráig, illetve ezen túl az óvodaérettség eléréséig.

(A 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §-a alapján.)

A mini bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, akkor egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc gyermek nevelhető, gondozható.

(A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 49. § (1)-(2) bekezdése alapján.)

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

(A 1997. évi XXXI. törvény 43/A. § (3) bekezdése és 43. § (3) bekezdése alapján.)

 A bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényt az önkormányzat hivatalánál (8948 Nova Kossuth u.35.), vagy a Pákai Öveges József Óvoda Novai Telephelyén (8948 Nova Kossuth u. 6.) lehet bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, ügyfélfogadási, illetve nyitvatartási időben. A formanyomtatvány a www.nova.hu honlapról letölthető.

 

Eseménynaptár

Január 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Szo jan. 20 @15:00 - 05:00
Erdélyi úti beszámoló
Szo jan. 27 @13:00 - 05:00
Vince nap
H febr. 05 @13:00 - 05:00
Falugazdász

Időjárás

Itthon.hu

Hirdetés

NKA

Hirdetés